تعبیر خواب آبادی - تک عکس

آبادی,تعبیر خواب آبادی,خواب تعبیر,خواب دیدن,تعبير خواب ابن سيرين,تعبير خواب امام جعفر صادق,تعبير خواب دانيال,تعبير خواب منوچهر مطيعي تهراني,تعبير خواب ابراهيم كرماني,
ديدن آباداني در خواب بر چهار وجه است صلاح کارهاي اين جهان خيرو منفعت داد و کامراني گشايش کارهاي شايسته
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب