خواب آب شدن یخ - تک عکس

تعبیر خواب آب شدن یخ,خواب اب شدن يخ,
- اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد . - اگر خواب ببینید پس از یخبن
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب