تبریک به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش- تک عکس

روز تربیت بدنی و ورزش,26 مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش,تک عکس,picone.ir,
تک عکس:هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب