جشن میانه پاییز ۱۵ آبان - تک عکس

۱۵ آبان جشن میانه پاییز,تک عکس,picone.ir,
تک عکس:جشن میانه فصل پاییز و زمان گاهَنباری بنام «اَیـاثْـرِم» در اوستایی «اَیـاثْـرِمَـه» به معنای «آغاز سرما» نامگذاری شده است
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب