۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران - تک عکس

۲۹ اسفند,روز ملی شدن صنعت نفت ایران,picone.ir,تک عکس,
تک عکس:مصدق در دوارن مبارزات خود برای ملی کردن صنعت نفت، بارها بر این نکته تاکید داشت که ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره و بهره برداری کنند. دکتر
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب