سلام به وب سایت تک عکس خوش آمدید

تعبیر خواب آب و هوا دیدن - تک عکس

تعبیر خواب آب و هوا دیدن - تک عکس

تعبیر خواب آب و هوا,
اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساندتعبیر خواب آب و هوا
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب