خواب آتش پرستیدن - تک عکس

خواب آتش پرستیدن,
اگر ببیند که آتش را پرستید و به آن سجده کرد ، دلیل آن باشد که به حاکم و پادشاه ستمگر تعظیم خواهد کرد و به خدمتش کمر خواهد بست که برایش طاقت فرسا خواهد بود. اگر
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب