خواب آتش دان - تک عکس

خواب آتش دان,
آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن آتش دان آهنين بود، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبين است، دلیل كند كه آن زن
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب