مواد مخدر

تاثیر مخدر,آثار مواد مخدر بر بدن,اعتیاد بتا آندورفین ها,تاثیرات مواد مخدر,تاثیرات مواد مخدر بر بدن,عوارض اعتیاد به مواد مخدر,مواد مخدر,مواد مخدر هروئین,موادمخدر [مرفین],سلامت,پزشکی,
در شرایط معمولی وقتی بشر از انجام دادن كاری لذت ببرد و به عبارتی دیگر پاداش بگیرد، از مناطق پایینی مغز او موادی به اسم دوپامین و نوراپی نفرین ترشح می شود و بر
x
لينکاملينکهمفيسنماکلوب لينکاملينکهمفيسنماکلوب